Cenforce 200mg

Průměrná cena na internetu
424 Kč

Obsah balení: 10 ks potahových tablet
Účinná látka: Sildenafil citrate 200mg
Účinkuje po: 30-60 minutách od užití
Doba účinku: 4-5 hodin
Výrobce: Centurion Laboratories Ltd.


Popis Cenforce 200mg

 

Centurion Laboratories – Cenforce 200mg

 

Co je lék Cenforce 200mg a k čemu se používá?

CENFORCE 200mg obsahuje léčivou látku ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Po jejím užití dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do penisu, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu. Lék CENFORCE 200mg Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění.

Neužívejte Cenforce 200mg pokud:

–  máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.
–  jste alergický na sildenafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku .
–  užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaný k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi). Nejste-li si jist, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
–  užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit („poppers“, afrodiziakum), protože souběžné užití může také způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku.
–  jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak.
–  máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa).
–  jste přišel o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION).

Jak se lék CENFORCE 200mg užívá?

Vždy užívejte tento lék přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Doporučená zahajovací dávka je 50mg. Neužívejte více než jednu tabletu přípravku Cenforce 200mg denně! Užijte lék Cenforce 200mg zhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem. Tabletu spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody. Jestliže cítíte, že přípravek účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Doba, po které začne přípravek účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou. Pokud Cenforce 200mg užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.

Pokud po užití přípravku Sildenafil citrate 200mg nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Možné nežádoucí účinky

Jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím léku Cenforce 200mg bývají obvykle mírné až středně závažné krátkodobého trvání.

Pokud se u Vás vyskytl některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte CENFORCE 200mg užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

Alergická reakce (k té dochází vzácně)
Příznaky zahrnují náhlou dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček, obličeje, rtů nebo hrdla.
Bolest na hrudníku (k té dochází méně často)
Pokud se objeví v průběhu nebo po skončení pohlavního styku:
– posaďte se do polosedu a snažte se odpočívat.
– neužívejte na léčbu bolesti na hrudníku nitráty.
Prodloužená a občas bolestivá erekce (četnost není známá)
Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.
Náhlé zhoršení nebo ztráta zraku (frekvence není známá)
Těžké kožní reakce (frekvence není známá)
Příznaky mohou zahrnovat silné olupování a otok kůže, tvorbu puchýřů v ústech, na genitálua kolem očí, horečku.
Křečové stavy nebo záchvaty (frekvence není známá)

Další nežádoucí účinky přípravku Cenforce 200mg:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): bolest hlavy. Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): zarudnutí v obličeji, zažívací potíže, změny vidění
(včetně změn barevného vidění, citlivosti na světlo, rozmazané vidění nebo snížené zraková ostrost),ucpaný nos a závrať.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): zvracení, kožní vyrážka, krvácení v očním pozadí, podráždění oka, překrvené/červené oči, bolest očí, dvojité vidění, neobvyklý pocit v oku,slzení očí, bušení srdce, zrychlený srdeční puls, bolest svalů, ospalost, snížená citlivost na dotek, porucha rovnováhy, zvonění v uších, sucho v ústech, krvácení z penisu, přítomnost krve ve spermat nebo v moči, bolest na hrudi a únava.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloby, cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, nepravidelný srdeční puls, krvácení z nosu a náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu.

Není známá (četnost nelze stanovit z dostupných údajů):
Po uvedení přípravku na trh byly vzácně hlášeny případy nestabilní anginy pectoris (onemocnění srdce) a náhlé smrti, dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku. Je třeba poznamenat, že většina mužů, ale ne všichni, kteří měli tyto nežádoucí účinky, měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s užitím sildenafilu.

Jak lék CENFORCE 200mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte přípravek Cenforce 200mg po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

FAQ: Odpovědi na vaše otázky

Kolik stojí generická viagra?

Ceny generické viagry se mohou lišit v závislosti na značce a množství tablet v balení. Na webu najdete nejlevnější nabídky a můžete si vybrat variantu, která vám nejlépe vyhovuje.

Kde koupit generickou viagru na dobírku?

Generickou viagru můžete zakoupit na webu a mít ji doručenou na dobírku. Stačí vybrat požadované množství a vyplnit potřebné údaje.

Jak generická viagra funguje?

Generická Viagra obsahuje účinnou látku sildenafil, která pomáhá uvolnit svaly cév penisu a zvýšit průtok krve, což vede k lepšímu ztopoření penisu a umožňuje udržet erekci během sexu.

Jak dlouho trvá, než zabere generická viagra?

Generická viagra začne obvykle působit asi 30-60 minut po jejím užití. Doporučuje se užít ji před plánovanou sexuální aktivitou s dostatečným časovým předstihem.